Deklaracja dostępności

Stołeczne Biuro Turystyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stołecznego Biura Turystyki.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności:

  • brak alternatywy tekstowej dla niektórych treści nietekstowych (grafik, ikon)
  • brak opisów, audiodeskrypcji, napisów dla materiałów video
  • brak linków umożliwiających ominięcie nawigacji i innych powtarzających się elementów na podstronach
  • brak mechanizmu wstrzymania/zatrzymania informacji przesuwanych automatycznie
  • brak widocznego fokusa
  • kolejność poruszania się po linkach za pomocą klawiatury może być nieintuicyjna
  • niektóre elementy interfejsu nie posiadają dostępnej nazwy która zawiera w sobie widoczny tekst.

Niezgodności są rezultatem zastosowania na stronie gotowych, ekonomicznych rozwiązań technicznych, które nie spełniają wymogów dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Podkowa, dostepnosc@go2warsaw.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 699 53 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Stołeczne Biuro Turystyki powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Stołeczne Biuro Turystyki niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Stołeczne Biuro Turystyki może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Stołeczne Biuro Turystyki odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Stołeczne Biuro Turystyki wynajmuje pomieszczenia w dwóch lokalizacjach. Biuro, prowadzące działania skierowane głównie do branży turystycznej oraz promocję w internecie znajduje się w budynku Pałacu Kultury i Nauki objętym ochroną konserwatorską. Główny punkt Warszawskiej Informacji Turystycznej mieści się również w Pałacu Kultury i Nauki, ale w innym miejscu niż pomieszczenia biurowe. Prowadzą do niego oddzielne wejścia. Drugi punkt Warszawskiej Informacji Turystycznej mieści się na terenie Centrum Praskiego Koneser.

Biuro

Biuro Stołecznego Biura Turystyki znajduje się w budynku Pałacu Kultury i Nauki przy placu Defilad 1, 00-901 Warszawa, na X piętrze. Jest częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Ograniczenia w dostępności są związane głównie z zabytkowym charakterem siedziby biura. Działania związane z bezpośrednią obsługą turystów są realizowane poza biurem, w punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej.

Dojazd i dojście do budynku

Dojścia piesze prowadzą od ulic Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej (wejście główne) oraz od Al. Jerozolimskich oraz Emilii Plater (dziedziniec wewnętrzny, wejście tylne). Na trasach dojścia do budynku występują liczne przeszkody i utrudnienia jak park, parking otaczający budynek, słupki na trasie do wejścia głównego, źle zaparkowane samochody, kostka brukowa, rząd drewnianych stołów na placu przed wejściem głównym. Najbliższa stacja – PKP Śródmieście znajduje się w odległości do ok.200 m, a stacja na dworcu Warszawa Centralna w odległości ok. 400m. Wyjścia z peronów są wyposażone w schody ruchome. Przystanki komunikacji miejskiej w pobliżu wejścia głównego Metro Świętokrzyska 01, 02, 03, 04 (autobusowe); 05, 06 (tramwajowe); w odległości ok. 500m ; Centrum 01, 03, 05, 06 (autobusowe); 07, 08, 09, 10 (tramwajowe) w odległości ok. 400m. Stacje metra w pobliżu wejścia głównego: Metro Świętokrzyska: linie M1 oraz M2 odległość ok. 400m; Metro Centrum: linia M1 odległość ok.400m Przystanki autobusowe w pobliżu wejścia tylnego: Dworzec Centralny 11, 16 w odległości ok. 300; Emilii Plater 01, 02, 04 w odległości ok. 200m. Na drodze znajdują się przeszkody i utrudnienia (np. słupki, nierówny chodnik, kostka brukowa, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika) Rozkład jazdy linii zatrzymujących się na wymienionych wyżej przystankach można sprawdzić na https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/ Postoje taksówek znajdują się przy Dworcu Centralnym w odległości ok.400m od PKiN, oraz przy Alejach Jerozolimskich na rogu z ulicą Emilii Plater przy Dworcu Śródmieście w odległości ok 300m.

Parkowanie samochodów

Parking przy PKiN jest płatny i dysponuje kasą przystosowaną do wnoszenia opłat za bilety parkingowe przez osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózku inwalidzkim. Kasa znajduje się przy Teatrze „Studio” i jest specjalnie oznakowana. Pozostałe automatyczne kasy parkingu PKiN są wyposażone w dodatkowy przycisk, przy pomocy którego można przywołać parkingowego. Wszystkie urządzenia systemu parkingowego PKiN poczynając od bileterek na wjeździe, poprzez kasy automatyczne, aż do rogatek wyjazdowych – mają przyciski interkomu służące do natychmiastowego porozumiewania się z obsługą parkingu. Parkingowi są przygotowani do udzielenia pomocy przy korzystaniu z parkingu i urządzeń. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą także wnosić opłaty podjeżdżając do punktu Obsługi Technicznej przy wyjedzie na ul. Marszałkowską z pominięciem kas automatycznych. Serwis parkingu czynny jest przez 24 godziny. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu zewnętrznym PKIN między innymi przed wejściem głównym, oraz przy wjeździe na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Emilii Plater, przy Sali Kongresowej. Oprócz tego są rozlokowane dookoła PKiN w liczbie 18.

Wejścia do budynku

Do budynku Pałacu Kultury i Nauki prowadzą dwa wejścia: główne od ulicy Marszałkowskiej i tylne od ulicy Emilii Plater przez tak zwany dziedziniec wewnętrzny. Wejście tylne jest bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wejście główne

Wejście główne znajduje się od strony Placu Defilad i jest oznakowane dużym napisem na elewacji „Pałac Kultury i Nauki”. Do wejścia prowadzą schody z kontrastowymi oznaczeniami przed pierwszym i na ostatnim stopniu. Schody nie są wyposażone w balustrady ani poręcze. Z parkingu do schodów prowadzą kontrastowe linie. Z lewej strony schodów znajduje się dźwig, którego drzwi otwierają się automatycznie, po przyciśnięciu przycisku na panelu wezwań na przystanku. Podobnie odbywa się jazda z przystanku na przystanek. Powierzchnia podłogi kabiny wynosi 108×138 cm. Kabina wyposażona jest w poręcz oraz informację głosową i oznaczenia dla osób niedowidzących. Wejście główne jest wyposażone w drzwi otwierane ręcznie o bardzo dużych rozmiarach i ciężarze, które uniemożliwiają ich samodzielne otwarcie przez osoby poruszające się na wózku. W drzwiach znajduje się drewniany próg o wysokości od 0,5 cm do 3 cm. Znajdujące się dalej szklane drzwi wewnętrzne otwierają się automatyczne nie stanowiąc żadnego utrudnienia w poruszaniu się.

Wejście tylne

Drugie wejście mieści się z tyłu budynku na dziedzińcu wewnętrznym położonym od strony ul. Emilii Plater. Aby do niego trafić należy przejść przez bramę znajdującą się pomiędzy punktem Warszawskiej Informacji Turystycznej a Salą Kongresową prowadzącą na pierwszą część dziedzińca, a następnie skręcić w lewo i przez bramę wewnętrzną przejść do drugiej części dziedzińca. Wejście do budynku znajduje się zaraz za bramą wewnętrzną po prawej stronie. W przypadku problemów z odnalezieniem drogi można zapytać wartownika dyżurującego przy bramie wjazdowej. Wejście tylne jest wyposażone w niewielki podjazd o szerokości 1,5 m z poręczą po jednej stronie oraz drzwi automatycznie otwierające się na zewnątrz. Wewnątrz znajdują się szklane, rozsuwane drzwi. Do holu windowego znajdującego się na tym samym poziomie co wejście (-1) prowadzi szeroki korytarz.

Toalety

Dwie toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się w holu windowym przy rozmieszczonych w bocznych wnękach holu toaletach męskiej i damskiej. Toalety są zamykane na klucz i otwierane przez dyżurującego w holu windowym pracownika. W toaletach jest ograniczona przestrzeń manewrowa. W toalecie mieszczącej się przy toaletach męskich jest zapewniona przestrzeń do transferu bocznego na muszlę ustępową. Toalety te są również przystosowane dla matek z małymi dziećmi.

Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne w budynku

Od wejścia głównego do holu windowego na poziomie -1 prowadzą schody znajdujące się po bokach z lewej i prawej strony z oznakowaniem kontrastowymi pasami na pierwszym i ostatnim stopniu. Przy schodach po lewej stronie znajduje się składana platforma schodowa o udźwigu do 300 kg. Podest platformy schodowej ma wymiary 120x 100 cm. W holu głównym dyżuruje pracownik przeszkolony w pomocy przy obsłudze platformy. Platforma umożliwia zarówno zjazd do holu windowego (poziom-1) jak i wjazd na poziom holu głównego. Tor jezdny platformy może również służyć jako poręcz dla pieszych. Aby dostać się na do biura znajdującego się na X piętrze należy w holu windowym skorzystać z wind z numerami 7, 8, 9 lub 10 znajdujących się naprzeciwko schodów. Zewnętrzne i wewnętrzne panele sterujące są umieszczone na wysokości do 120 cm. Windy są wyposażone w poręcz umieszczoną na wysokości 110 cm. Sekretariat Stołecznego Biura Turystyki mieści się w pokoju z numerem 1051 zlokalizowanym naprzeciwko wyjść z wind nr 9 i 10. Do pomieszczeń biurowych prowadzą szerokie korytarze dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wejścia do pomieszczeń wykorzystywanych do pracy są wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe o szerokości ok. 120 cm i nie posiadają progów. Pomieszczenie kuchenne mieści się w klatce ewakuacyjnej i nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózku ze względu na zbyt wąskie drzwi. Również ogólnodostępne toalety: męska i damska nie nie są przystosowane do użytku przez osoby z niepełnosprawnością ruchową (zbyt wąskie drzwi)

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku

W budynku brakuje wizualnej informacji o rozkładzie pomieszczeń. Głosową informację można uzyskać u pracownika Pałacu Kultury i Nauki dyżurującego w holu głównym. Głosową informację o rozkładzie pomieszczeń użytkowanych przez Stołeczne Biuro Turystyki można uzyskać w Sekretariacie Biura znajdującym się w pokoju nr 1051 na X piętrze naprzeciw wyjść z wind nr 9 i 10. Na drzwiach wejściowych do poszczególnych pokojów są tabliczki z informacjami o osobach pracujących w danym pomieszczeniu oraz słabo widoczne oznaczenia numerów pokojów.

Pozostałe informacje

Do budynku i biura można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W biurze nie ma pętli indukcyjnych. W budynku ani w biurze nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W biurze nikt nie posługuje się językiem migowym.

Ewakuacja

W budynku znajduje się czytelne oznakowanie dróg ewakuacji, jest zainstalowany dźwiękowy system powiadamiania alarmowego oraz oświetlenie awaryjne. Dwie główne ewakuacyjne klatki schodowe zaczynają się po obu stronach holu windowego. Schody mają szerokość ok. 100 cm, są wyposażone w okrągłe poręcze umieszczone od strony wewnętrznej na wysokości 90 cm, nie posiadają oznaczeń pierwszego i ostatniego stopnia w każdym z biegów. Na 6 piętrze jest konieczność przejścia korytarzem do klatek części wysokościowej.

Punkt Warszawskiej Informacji Turystycznej w Pałacu Kultury i Nauki

Mieści się w bocznym skrzydle budynku Pałacu Kultury i Nauki przy placu Defilad 1, 00-901 Warszawa od strony ul. Emilii Plater. Jest trudno dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ograniczenie dostępności jest związane z zabytkowym charakterem budynku.

Dojazd i dojście do budynku

Dojścia piesze prowadzą od ulicy Emilii Plater i Alei Jerozolimskich Najbliższa stacja – PKP Śródmieście znajduje się w odległości ok. 200 m, a stacja na dworcu Warszawa Centralna w odległości ok. 300m. Wyjścia z peronów są wyposażone w schody ruchome. Najbliższe przystanki autobusowe: Dworzec Centralny 11, 12 w odległości ok. 200 m; Emilii Plater 01, 02, 04 w odległości ok. 300m. Rozkład jazdy linii zatrzymujących się na wymienionych wyżej przystankach można sprawdzić na https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy/ Postoje taksówek znajdują się przy Alejach Jerozolimskich na rogu z ulicą Emilii Plater przy Dworcu Śródmieście w odległości ok 200m oraz przy Dworcu Centralnym w odległości ok. 300m od budynku Pałacu Kultury i Nauki oraz

Parkowanie samochodów

Na terenie parkingu płatnego wokół budynku Pałacu, bezpośrednio przed wejściem do punktu Warszawskiej Informacji Turystycznej znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wszystkie urządzenia systemu parkingowego PKiN poczynając od bileterek na wjeździe, poprzez kasy automatyczne, aż do rogatek wyjazdowych – mają przyciski interkomu służące do natychmiastowego porozumiewania się z obsługą parkingu. Parkingowi są przygotowani do udzielenia pomocy przy korzystaniu z parkingu i urządzeń. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą także wnosić opłaty podjeżdżając do punktu Obsługi Technicznej przy wyjedzie na ul. Marszałkowską z pominięciem kas automatycznych. Serwis parkingu czynny jest przez 24 godziny. Dookoła budynku Pałacu Kultury i Nauki są rozlokowane jeszcze dodatkowe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością w liczbie 18. Po dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością poza systemem parkingowym Pałacu znajdują się przy ul. Emilii Plater oraz przy Alejach Jerozolimskich na wysokości stacji Warszawa Śródmieście.

Wejścia do budynku

Do punktu prowadzą dwa wejścia: główne znajdujące się przy biegnącym wzdłuż pałacu chodniku przeznaczone dla odwiedzających oraz tylne wykorzystywane przez pracowników Warszawskiej Informacji Turystycznej, zlokalizowane od strony wewnętrznego dziedzińca budynku.

Wejście główne

Ma formę portyku i jest oznakowane dużym, niebieskim, kwadratowym billboardem z literą „i” oraz dobrze widocznym z daleka napisem „Tourist Information”. Do wejścia prowadzą z dwóch stron schody z kontrastowymi oznaczeniami przed pierwszym i na ostatnim stopniu. Schody nie są wyposażone w balustrady ani poręcze. Osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózkach mają możliwość otrzymania materiałów informacyjnych na zewnątrz budynku bez potrzeby pokonywania schodów prowadzących do punktu w Pałacu Kultury i Nauki. Wejście główne jest wyposażone w drzwi o bardzo dużych rozmiarach i ciężarze, które uniemożliwiają ich samodzielne otwarcie przez osoby poruszające się na wózku. W drzwiach znajduje się drewniany próg o wysokości od 3 cm do 4 cm. W sezonie letnim drzwi pozostają otwarte.

Wejście tylne

Znajduje się od strony wewnętrznego dziedzińca budynku. Aby do niego trafić należy przejść przez bramę znajdującą się pomiędzy punktem Warszawskiej Informacji Turystycznej a Salą Kongresową prowadzącą dziedziniec, a następnie skręcić w prawo. Do wejścia prowadzą niskie schody bez poręczy ani kontrastowych oznaczeń na stopniach. W drzwiach znajduje się drewniany próg o wysokości 4,5 cm

Toalety

Toaleta w pomieszczeniach Warszawskiej Informacji Turystycznej nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dwie dostępne toalety znajdują się w budynku głównym Pałacu Kultury i Nauki w bocznych wnękach holu windowego w sąsiedztwie toalet męskiej i damskiej. Aby dotrzeć do holu windowego należy przejść przez bramę znajdującą się pomiędzy punktem Warszawskiej Informacji Turystycznej a Salą Kongresową prowadzącą na pierwszą część dziedzińca, a następnie skręcić w lewo i przez bramę wewnętrzną przejść do drugiej części dziedzińca. Zaraz za bramą wewnętrzną po prawej stronie znajduje się wejście do budynku, z którego szeroki korytarz prowadzi do holu windowego. Toalety są zamykane na klucz i otwierane przez dyżurującego w holu windowym pracownika. W toaletach jest ograniczona przestrzeń manewrowa. W toalecie mieszczącej się przy toaletach męskich jest zapewniona przestrzeń do transferu bocznego na muszlę ustępową.

Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne w budynku

Na punkt Warszawskiej Informacji Turystycznej składają się pomieszczenie główne do obsługi odwiedzających punkt interesantów oraz pomieszczenia pracownicze połączone z nim drzwiami bez progu oraz korytarzem o szerokości ok. 130 cm. W głównym pomieszczeniu na zapleczu znajdują się schody bez kontrastowych oznaczeń stopni. Toaleta przeznaczona dla pracowników nie jest przystosowana do potrzeb osób na wózkach.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku

Obsługa interesantów odwiedzających punkt Warszawskiej Informacji Turystycznej odbywa się w jednym pomieszczeniu.

Pozostałe informacje

Do punktu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W punkcie jest zainstalowana pętla indukcyjna, nie ma dostępu do tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W punkcie znajduje się czytelne oznakowanie drogi ewakuacji, jest zainstalowany dźwiękowy system powiadamiania alarmowego. Ewakuacja odbywa się wejściem głównym.

Punkt Warszawskiej Informacji Turystycznej w Centrum Praskim Koneser

Mieści się na Placu Konesera 2, 03-736 Warszawa w budynku przylegającym do ulic. Ząbkowskiej i Nieporęckiej. Jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dojazd i dojście do budynku

Dojścia piesze prowadzą od ulicy Ząbkowskiej i Nieporęckiej. Najbliższe przystanki autobusowe: Markowska 01, Korsaka 02 w odległości ok. 200 m; Markowska 02, Korsaka 01 w odległości ok. 400m. Rozkład jazdy linii zatrzymujących się na wymienionych wyżej przystankach można sprawdzić na https://www.wtp.waw.pl/rozklady-jazdy

Parkowanie samochodów

Na terenie Centrum Praskiego Koneser znajduje się całodobowy parking płatny z miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnością.

Wejścia do budynku

Aby dotrzeć do punktu należy wejść na teren Centrum Praskiego Koneser jedną z bram. Wchodząc bramą od ulicy Ząbkowskiej należy przejść wzdłuż ściany budynku, a następnie skręcić w prawo. Wejście do punktu Warszawskiej Informacji Turystycznej znajduje się po w odległości 100 metrów od zakrętu po prawej stronie i jest oznaczone neonem ze znaczkiem „i” oraz napisem „Warsaw Tourist Information”. W drzwiach znajduje się próg o wysokości 2 cm.

Toalety

Toaleta w pomieszczeniach Warszawskiej Informacji Turystycznej nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Toaleta dostępna dla osób na wózkach znajduje się w innym budynku Centrum Koneser. Aby do się do niej dostać należy wyjść z punktu, skręcić w lewo, za budynkiem Muzeum Polskiej Wódki skręcić w prawo, po przejściu dalszych 100 metrów skręcić w lewo w pasaż Konesera.

Poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne w budynku

Na punkt Warszawskiej Informacji Turystycznej składają się pomieszczenie główne do obsługi interesantów oraz połączone z nim drzwiami bez progu zaplecze z toaletą. Toaleta przeznaczona dla pracowników nie jest przystosowana do potrzeb osób na wózkach.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku

Obsługa interesantów odwiedzających punkt Warszawskiej Informacji Turystycznej odbywa się w jednym pomieszczeniu.

Pozostałe informacje

Do punktu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W punkcie jest zainstalowana pętla indukcyjna, nie ma dostępu do tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

W punkcie znajduje się czytelne oznakowanie drogi ewakuacji.